Skróty litera I – L

Litera I

 • i. A., I. A. – im Auftrag, im Auftrage – z polecenia
 • i. e. – id est – to jest
 • I. F. G. – Ihro Fürstlichen Gnaden – Jego Książęca Łaska
 • I. N. R. I. – 1. Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum – Jezus z Nazaretu król Żydów; 2. justum necare reges Italiae – jest sprawiedliwym, by królów włoskich zabijać (powiedzenie włoskich węglarzy – carbonari)
 • I. N. S. T. – In nomine sanctae trinitatis – w imię Trójcy Przenajświętszej
 • i. Pr. – in Preußen – w Prusach (przy nazwie miejscowości)
 • i. q. – idem quod – taki(e) jak
 • i. R. – im Ruhestand – emerytowany
 • I. R. – Infanterie Regiment – regiment piechoty
 • i. Schl. – in Schlesien – na Śląsku (przy nazwie miejscowości)
 • I. u. A. v. – Irrtümer und Auslassungen vorbehalten – z zastrzeżeniem omyłek i pominięć
 • i. Urschr. – in Urschrift – w oryginale
 • i. v. Ruhestand – im voläufiger Ruhestand (też einstweiliger Ruhestand) – tymczasowy stan spoczynku
 • i. V., I. V. – in Vertretung – w zastępstwie
 • i. V., I. V. – in Vollmacht – w pełnomocnictiwe
 • ib., ibid. – ibidem – tamże, w miejscu wyżej cytowanym
 • incl., inkl. – inclusive, inklusive – włącznie
 • Inf. – Infanterie – piechota (wojsko)
 • Ing. – Ingenieur – inżynier
 • Inh. – Inhaber – właściciel, w odróżnieniu od posiadacza (Besitzer), który nie ma pełnej własności
 • inkl., incl. – inklusive – włącznie
 • ins. – insinuirt, insinuaturt – dostarczyć, wręczyć
 • inscr. – inscribirt – wpisać, wrysować
 • Inscr. – Inscription – wpis, zapis, inskrypcja

Litera J

 • J. – Jahr – rok
 • J. N., J. Nr. – Journal-Nummer – numer rejestru spraw (w systemie kancelaryjnym dziennikowym każde wpływające pismo otrzymywało swój numer, spis tych pism z podaniem numeru zamieszczano na początku poszytu)
 • Jan. – Januar – styczeń
 • Jg. – Jahrgang – rocznik
 • Jgf, Jgfr. – Jungfer, Jungfrau – panna, dziewica
 • Jh. – Jahrhundert – wiek, stulecie
 • Jhrh. – Jahrhundert – wiek, stulecie
 • jur. – juridisch, juristisch – jurydyczny, prawniczy

Litera K

 • K: V:  – Kirchenvater – ojciec Kościoła
 • k. H. – kurzer Hand – od ręki, na miejscu (załatwione)
 • k. H. u. R. – kurzer Hand unter Rückgabe    – od ręki za zwrotem
 • k. J. – künftigen Jahres – przyszłego roku
 • k. k. – kaiserlich königlich – cesarsko-królewski
 • k. M. – künftiger Monats – przyszłego miesiąca
 • K. P. (Pr.) – Königlich Preußisch – królewski pruski
 • K. Vorst. – Kirchen-Vorsteher    – prezbiter (wyzn. ewang.), dziś – Kirchenälteste
 • K.B., KB. – Kirchenbuch – księga metrykalna
 • K.G.  – 1. Kammer-Gericht; 2. Kreis-Gericht; 3. Kommandit-Gesellschaft – 1. sąd kamery; 2. sąd powiatowy; 3. spółka komandytowa
 • K.G.L. – Kings German Legion – Królewski Legion Niemiecki (istniał w latach 1803-1816, walczył przeciwko Francji, na żołdzie brytyjskim)
 • Kap. – Kapitel – rozdział
 • Kat. – Kataster – kataster
 • kath. – katholisch – katolicki
 • Kb’ – Kubikfuß – (miara objętości) – stopa sześcienna, ok. 23,237539 dm³
 • Kb’’ – Kubikzoll – cal sześcienny, ok. 13,447650 cm³
 • Kb’’’ – Kubiklinie – ok. 7,782205 mm³
 • Kb0 – Kubikruthe   – pręt sześcienny
 • Kbcm – Kubikcentimeter – centymetr sześcienny
 • Kbm – Kubikmeter – metr sześcienny
 • Kfm. – Kaufmann – kupiec
 • Kfz. – Kraftfahrzeug – samochód, pojazd mechaniczny
 • Kgl. – Königlich – królewski
 • Kl. – Klasse – klasa, kategoria
 • Klftℓ, Klftr – Klafter – sążeń, w Prusach: 1,883121 m
 • Kons. – Konsistorium – konsystorz
 • kort., kortl.  – kortling (waluta); zob. Forum Dawne Kłodzko
 • Kr.-M. – Kriegs-Ministerium – Ministerstwo Wojny
 • kr., krzℓ – Kreuzer – krajcar, grajcar http://pl.wikipedia.org/wiki/Krajcar
 • Krhr. – Kammerherr – komorny, szambelan
 • KZ – Konzentrationslager – obóz koncentracyjny
 • Kzl. – Kanzlei – kancelaria
 • Kzlist – Kanzlist – kancelista

Litera L

 • L. I. R. – Landwehr-Infanterie-Regiment – regiment piechoty landwery
 • l. J. – laufenden Jahres – bieżącego roku
 • l. s. c. – loco supra citato – w miejscu powyżej cytowanym
 • L. u. St. Ger. – Land- und Stadt Gericht – sąd ziemski i miejski (częściej w formie – Stadt u. Land Gericht)
 • l. M. – laufenden Monats – bieżącego miesiąca
 • L. S. – locus sigilli – miejsce pieczęci
 • l. St. – ledigen Standes – stanu wolnego
 • Landw. – Landwirt – rolnik
 • Lankr. – Landkreis – powiat ziemski
 • lat. – lateinisch – łaciński
 • LdG(er.), Lger., Lger. – Landgericht – sąd krajowy
 • Ldr. – Landrat – landrat, starosta (urzędnik państwowy, królewski stojący na czele powiatu)
 • Ldst. – Landsturm – pospolite ruszenie
 • Ldw. – Landwehr – landwera, obrona krajowa
 • led. – ledig – nieżonaty (kawaler), niezamężna (panna)
 • lf., lfd. – laufend – bieżący
 • Lkw – Lastkraftwagen – samochód ciężarowy
 • ll. cc. – locis citatis – w miejscach (poprzednio) przytoczonych
 • loc. cit. – loco citato – w miejscu (poprzednio) cytowanym
 • Lra – Littera – dokument, pismo
 • Lt. – Lieutnant, Leutnant – podporucznik
 • luth. – lutherich – luterański

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *