Skróty litera E – H

Litera E

 • E. C. g, Er-ch. f. Gn – – Eure Churfürstliche gnaden – Wasza Książęca Łaska (dosł. Kurfirstowska tj. księcia elektora łaska); Kurfürst (Wikipedia): http://de.wikipedia.org/wiki/Kurf%C3%BCrst E. f. D. – Eure fürstliche Durchlaucht – Wasza Książęca Mość
 • E. f. g. – Eure fürstliche gnaden – Wasza Książęca Łaska
 • e. g. – exempli gratia – na przykład
 • E. G. m. u. H. – Eingetragene Genossenschaft mit unbeschränkter Haftpflicht (Haftung) – spółka (zarejestrowana) z nieograniczoną odpowiedzialnością
 • E. H. – Eure Hochwohlgeboren – Wasza Wielmożność (Hochwohlgeboren – wielmożny, wysoko urodzony)
 • e. h. – ehrenhalber – honorowy, ze względu na honor, honoris causa
 • E. K. (EK) I. (II) – Eisernes Kreuz I. (II.) Klasse – krzyż żelazny I. klasy (II. klasy) – odznaczenie wojskowe
 • e.m. – eiusdem mensis – tegoż miesiąca
 • E. l. g. – Erenueste liebe getrewen – zwrot grzecznościowy na początku listu w okresie nowożytnym – drodzy wierni
 • E. Rom. Kayℓ – Erwelter Romischer Kayser – tytuł cesarza niemieckiego od czasów Maksymiliana I (1508 r.)
 • E. S. E. – Euer Strenge Erenuesten, Euer Strengen Ehrsamkeit (Ersamkeit) – tytulatura, streng – atrybut rycerzy, oznacza dzielność, siłę; Ehrsamkeit – zaszczytność, chwalebność
 • E. V. – Euer Vesten – tytuł szlachecki, można tłumaczyć jako niezłomny, mocny (często w postaci – Gestrenger und Vesten Herr – wielmożny i niezłomny panie
 • E. V., e. V. – eingetragener Verein – stowarzyszenie zarejestrowane
 • E. W. – Ewere (Eure) Weisheit – Wasza Mądrość (Roztropność)
 • ebd. – ebenda – tamże
 • ed. – editio – wydanie, wydawca
 • egeň. – egenannter, egenenter (z różnymi wersjami odmiany) – wcześniej wymieniony EH. – Erzherzog – arcyksiążę
 • eh., eigh. – eigenhändig – własnoręcznie; np. dla podkreślenie osobistego udziału przy sporządzeniu dokumentu lub pisma
 • ehel: – ehelich – małżeński, ślubny
 • ehm., ehem. – ehemalig – były, dawniejszy, eks-
 • einschl. – einschließlich – włącznie
 • El., Eln. – Elle(n) – łokieć, łokci – miara długości
 • Entw. – Entwurf – projekt
 • Er – Euer – wasz, wasza (np. Wasza Ekscelencja)
 • Erbgℓ – Erbgut – majątek dziedziczny
 • erl. – erledigt – załatwione
 • ern. – ernannt – mianowany
 • Ers. – Ehrsam (też – Ersam) – zaszczytny, chwalebny
 • erstgℓ – erstgenente, erstgenannte – wymienione po raz pierwszy, wcześniej wymieniony Esc. (Esk.) – Escadron (Eskadron) – eskadron
 • etc. – et cetera – i tak dalej
 • et. St. Off. – etatmäßiger Stabsoffizier – oficer sztabowy, który nie dowodzi żadną jednostką, jego zadaniem jest wsparcie dowódcy w sprawach administracyjnych
 • etiam v. – etiam vice – patrz także
 • etw. – etwaiger, etwas – ewentualny, trochę, coś
 • evtl. – eventuell – ewentualnie
 • Ew. – Euer, Eure – wasz, wasze
 • Ew. Wohlgeboren – Euer Wohlgeboren – tytuł stosowany początkowo tylko dla wyższej szlachty, później nawet dla znaczniejszych osób stanu mieszczańskiego, Wohlgeboren – dobrze urodzony (Ew. H. – Euer Hochwohlgeboren)
 • Ex. – 1. Examen; 2. Excellenz; 3. Executor – 1. egzamin; 2. ekscelencja; 3. egzekutor

Litera F

 • F. A. R. – Fuß-Artillerie-Regiment – regiment artylerii piechoty
 • F. B. D. – Festungs-Bau-Direktion – Dyrekcja Budowy Twierdzy
 • F. G. – Freiwillige Gerichtsbarkeit – sądownictwo powszechne (niesporne, nieprocesowe)
 • f. R. – für Rechnung – na rachunek
 • f. r. A. – für richtige Abschrift – adnotacja potwierdzenia za zgodność z oryginałem (dosł. za prawidłowy odpis, kopię)
 • FAD – Freiwilliger Arbeitsdienst – Ochotnicza Służba Pracy
 • Feb. – Februar – luty
 • Feldg. – Feldgendarmerie – żandarmeria polowa
 • Fisc., Fisk. – Fiscal, Fiscus, Fiskus – fiskalny; fiskus, skarb państwa
 • Fl. – 1. Flecken; 2. Floren (Gulden); 3. Fluß – 1. miasteczko; floren, gulden; 3. rzeka
 • fol. – folium – karta; foliacja stosowana dawniej w registraturze i archiwach w celu numeracji kart jednostek archiwalnych; liczone są tylko karty (w odróżnieniu od paginacji, gdzie liczone są strony)
 • F. – 1. Firma; 2. Führer; 3. Fürstlich – 1. firma, przedsiębiorstwo; 2. wódz; 3. książęcy

Litera G

 • G. M. – Goldmark – złota marka (jednostka monetarna w latach 1873-1914)
 • geb. – geboren, geborene, geborne – z domu (nazwisko panieńskie)
 • gebr. – gegründet – założony
 • Gem. – Gemeinde – gmina
 • gem. – gemäß – według, zgodnie z
 • gen. – genannt – zwany
 • Gen. Sup. – General Superintendent – generalny superintendent (superintendent posiada władzę nadzorczą w stosunku do pastorów, w Kościele rzymskokatolickim odpowiednik dziekana w dekanacie lub biskupa w diecezji)
 • gest. – gestorben – zmarły
 • get. – getauft – ochrzczony
 • gez. – gezeichnet – podpisane
 • Gf. – Graf – hrabia
 • gf – goldfloren (goldgulden)
 • gg: [z kreseczką powyżej]
 • g.G. – gute groschen – dobra grosze (waluta stosowana m.in. na Śląsku przed zjednoczeniem Niemiec, 1 talar równał się 24 dobrym groszom)
 • ggf. – gegebenfalls – w razie potrzeby
 • Ghzg – Großherzog – wielki książę (tytuł o randze między królem, a księciem)
 • GJR – Geheimer Justizrat – Tajna Rada Sądowa – pierwotnie nazwa składającej się z 12 członków rady przy Wyższym Sądzie Krajowym (Kammergericht), w czasach pruskich na określenie radców poszczególnych ministerstw, a ostatecznie tytuł Tajnego Radcy przyznawany był zasłużonym prawnikom i profesorom uniwersyteckim
 • GK – Gewerbekammer – Izba Gospodarcza
 • GKR – Geheimer Kanzleirat – Tajny Radca Kancelarii
 • gℓ – 1. gnaden; 2. groschen (także inne znaczenia, w zależności od kontekstu) – 1. łaski; 2. groszy
 • Gld. – Gulden – guldeny
 • gld. ung. gulden ungarisch – guldeny węgierskie
 • Gldgℓ – Goldgulden (Goldfloren) – złote guldeny
 • GmbH – Gesellschaft mit beschränkter Haftung – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Gn, Gn. – Gnaden – Łaska (Mość); w tytulacji, szczególnie książąt
 • gnan. [z zawijasem nad n] – genannte – wyszczególnione, nazwane
 • Gutszbez. – Gutsbezirk – majątek ziemski

Litera H

 • H., Hℓ – 1. Herr – pan; 2.Hochwohlgeboren – wielmożny; 3. Heller – halerz
 • Hbf. – Hauptbahnhof – dworzec główny
 • Hf. – Hof – dwór, podwórze
 • hl: – heilig – święty
 • höfl. – höflich – uprzejmie
 • Hpst. – Hauptstadt – stolica
 • Hptl. – Hauptlehrer – kierownik szkoły
 • Hptm. – Hauptmann – w okresie nowożytnym – starosta, później – stopień wojskowy
 • Hrsg. – Herausgeber – wydawca
 • hrsg. – herausgegeben – wydano

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *