Litera D – F

Litera D

 • damnum – utrata, strata, niekorzyść
 • darthun – dziś: dartun – właściwie – przedstawiać, obrazować; w przenośni – określać prawdziwość lub fałszywość rzeczy (np. wykazywać coś w oparciu o dowody)
 • Data – dane (treść, materiał)
 • datio in solutum – świadczenie zamiast zapłaty
 • de concert – jednomyślnie
 • Debent – dłużnik
 • Debit – debit – sprzedaż, zbyt – debitiren – sprzedać, zbyć
 • Debitor – dłużnik
 • Debitum – dług
 • Decem – dziesięcina – 1/10 dochodu przekazywana na rzecz duchowieństwa; decimiren – pobierać dziesięcinę (też: Zehent)
 • Decennium – okres 10 lat
 • Decent – szykowny, przyzwoity
 • decerniren – decernować – rozstrzygać, decydować
 • Decernent – urzędnik rozstrzygający sprawę, także osoba w kolegium, której przysługuje prawo przedstawienia lub decydowania o sprawie
 • Decharge – kwitowanie, poświadczenie prawidłowo przeprowadzonych rachunków; dechargiren – wywiązać się ze zobowiązania
 • Declaration – 1. wyjaśnienie (interpretacja) przepisu prawnego; 2. informacja o towarach do oclenia; 3. oświadczenie dłużnika o jego majątku
 • decortiren – odliczać, potrącać
 • Decorum – przyzwoitość, obyczaj
 • Decret – dekret – zarządzenie władzy zwierzchniej, rozstrzygnięcie, orzeczenie; decretiren – orzekać, zarządzać
 • Decretum ad agendum – pełnomocnictwo udzielone kuratorowi (opiekunowi)
 • dediren – wykreślić zapis o długu; dedit – zapłacono (zwykle skrót – dd.)
 • defamiren – zniesławić; Defamation (Diffamation) – zniesławienie; Diffamator – oszczerca
 • Defension – defensywa – pismo obronne (środki obronne w postępowaniu sądowym); Defensor – obrońca, doradca; Defensiv – obronne
 • deferiren – deferować – przyznawać, gwarantować; odebrać (np. od kogoś przysięgę), akceptować; oznajmiać
 • Defunctus – zmarły
 • Defuncta – zmarła
 • Delatio – delacja – potajemne oskarżenie, denuncjacja, donos
 • Delictum – delikt – czyn zabroniony; Corpus delicti – przedmiot przestępstwa, dowód rzeczowy
 • delogiren – wyprzeć, wyrugować (kogoś z zajmowanego miejsca); wyprowadzić się (z mieszkania); rozdzielić wojsko na kwatery (stąd – Delogirungsplan)
 • demarkiren – demarkować – rozgraniczenie, wyznaczać granicę; Demarkationslinie – linia demarkacyjna, linia graniczna
 • Denomination – mianowanie; niedokładne nazwanie osoby lub rzeczy
 • dependiren – dependować – zależeć (coś lub ktoś od kogoś); Dependenz – zależność, uzależnienie
 • Deponiren – deponować – złożyć na przechowanie; Depositum – dobro złożone na przechowanie
 • Deposition – złożenie (depozytu); orzeczenie przed sądem, zeznanie świadka do protokołu
 • Depot – skład, magazyn; w wojsku – wszelkiego sprzętu wojskowego, amunicji itd. z wyjątkiem żywności; w handlu – towarów, papierów wartościowych itd.
 • derogestalt – w ten sposób, tego rodzaju
 • derweil – podczas, w tym czasie
 • Deservitum – wynagrodzenie adwokata
 • desideriren – wymagać, pragnąć; Pium desiderium – pobożne życzenie
 • Designation – desygnacja, desygnowanie – mianowanie, wyznaczenie; designiren – desygnować, zapisać; Aktendesignation – spis wysłanych (ekspediowanych) tomów akt
 • Desolation – dezolacja – zniszczenie, spustoszenie; desoliren – pustoszyć; Desolat – zniszczony, opustoszały
 • Dessein – zamiar, projekt
 • Deterioration – deterioracja – pogorszenie, utrata wartości; deterioriren – pogarszać, czynić bezwartościowym
 • Diameter – średnica
 • Diarium – diariusz – dziennik, pamiętnik
 • Diäten – diety – wynagrodzenie dzienne; Diätarius – robotnik dniówkowy (otrzymuje wypłatę za każdy dzień)
 • Diffamation – zniesławienie; zob. defamiren
 • differiren – różnić się, być odmiennym; Differenz – dyferencja, zróżnicowanie; Different – zróżnicowany, inny
 • Diffession – odrzucenie (wyparcie się) dokumentu lub podpisu pod przysięgą; termin często występujacy w postępowaniu dowodowym, podczas którego osoba, której przedstawiono dokument, mogła go pod przysięgą uznać (zu agnosciren) lub odrzucić (zu diffitiren)
 • Difficultät – trudność, przeszkoda; difficil – trudno, ciężko
 • Difform – rozmaity, różnorodny; np. orzeczenie sądu I. instancji jest difform od orzeczenia sądu II, instancji, jeśli orzeczenia te różnią się od siebie
 • Digesten – digesta – część prawa rzymskiego; zob. Kodeks Justyniana (Wikipedia); Pandekten (Wikipedia)
 • Dignität – godność, honor
 • Dilation – dylacja – odroczenie (np. terminu rozprawy); dilatorisch – przeciągający, odwlekający
 • Diligence – pośpiech, gorliwość, pilność
 • Dimidia, dimidium – połowa
 • Dismembration – dysmembracja – rozdzielenie (rozparcelowanie) nieruchomości, majątku ziemskiego; dismembriren – parcelowac, dzielić na części; parcelacje folwarku, dobra rycerskiego były częste na przełomie XVIII i XIX w., działki przechodziły w ten sposób w ręce chłopskie; zob. Historia Śląska, t. II, cz. 1, 1966 r., s. 64
 • Disput – dysputa – spór, wymiana zdań; disputiren – kłócić się
 • Dissertation – dysertacja – naukowe opracowanie (rozprawa)
 • dito, detto – tak samo (stosowane, aby nie powtarzać wcześniej podanego); zwykle skrót: dto
 • Diversion – dywersja – nieoczekiwany cios (uderzenie), w sensie wojskowym – na tyły wroga
 • dividiren – dzielić; Dividende – dywidendy, udziały
 • Division – 1. dywizja; 2. podział; 3. wydział; najczęściej jako dywizja (zwykle większa jednostka wojskowa pod dowództwem generała)
 • Divortium – rozwód
 • dociren – uczyć, nauczać
 • Dolus – oszustwo; dolose – oszukańczy
 • Domänen – domeny; majątki (zwykle ziemskie) należące bezpośrednio do właściciela ziemskiego; od średniowiecza – teren należący bezpośrednio do panującego (w odróżnieniu od lenna); od XVIII w. określane jako Kammergüter – dobra kamery; zarówno państwowe, jak i prywatne
 • Domicilium – miejsce zamieszkania; domiciliren – mieszkać; domicilium habitationis – miejsce przebywania; domicilium originis – miejsce urodzenia
 • Dominium – dominium – własność, majątek ziemski; dominum directum – własność zwierzchnia; dominium utile – własność użytkowa (faktyczny użytkownik gruntu); zob. Domänen
 • Dos – posag, dar podczas zaślubin dla męża; w przypadku całkowitej wspólnoty majątkowej nie występuje
 • Dotalitium – majątek ofiarowany żonie podczas zaślubin, który może użytkować na czas swego życia także po śmierci męża; inaczej – Leibgedinge, Leibgdünge
 • Drogist – handlarz przyprawami i innymi produktami roślinnymi
 • Dubium – wątpliwość; sine dubio – bez wątpliwości; causa dubia – wątpliwa sprawa
 • Duodez – format książkowy tworzący 12 kart, czyli 24 strony; z łac. duodecim – dwanaście
 • Duplik – duplika – replika na odpowiedź oskarżonego; dosł. drugie pismo z odpowiedzią
 • Duplum – dwukrotność; in duplo – podwójnie; duppliren – podwajać
 • Durante – podczas; durante processu – podczas procesu; durante matrimonio – w czasie trwania małżeństwa

Litera E

 • eadem – tam, tamże
 • Ebdomada – zob. Hebdomada (też Hebdomas) – tydzień
 • Ebenist – stolarz artystyczny, wykonywał meble głównie z drogiego drewna egzotycznego, które nakładał na mniej wartościowe elementy z drewna pozyskiwanego na miejscu, zob. Ebenist (Wikipedia)
 • Ebentürer – handlarz biżuterią i towarami luksusowymi
 • Eberschmied – też: Bohrerschmied – kowal wyrabiający wiertła (ręczne)
 • ebrietas – pijaństwo
 • eccere – zaiste, zaprawdę
 • Eclaireur – podpora na przodzie lokomotywy służąca do usuwania ewentualnych przeszkód leżących na torach
 • economus – ekonom, rządca (nadzorca)
 • Edelschmied – kowal wyrabiający przedmioty z metali szlachetnych (tu: Goldschmied – złote, Silberschmied – srebrne)
 • Edelsteinwürker – handlarz kamieniami szlachetnymi, jubiler
 • ederitarius – dentysta
 • Edict – edykt – akt prawny, ustawa, publiczne obwieszczenie
 • Edictal-Citation – wezwanie przez obwieszczenie, pisma publiczne (np. gazetę urzędową)
 • Effigies – wizerunek, odwzorowanie
 • Ehehalt – czeladź, służący
 • eheledig – to samo, co ledig – stanu wolnego, niezamężny
 • Ehrbarkeit – zacność, też: zacny – w odniesieniu do patrycjuszy, a później członków rady, sądu
 • Eicher – mierniczy, geodeta
 • eiecto – wypędzenie, wyrzucenie
 • Eiermann, Eiermenger – handlarz jajami
 • Eigenkätner – rolnik uprawiający gospodarstwo, ale nie posiadający żadnej jego części
 • Eigenlehner – górnicy, którzy oddane w lenno zabudowania górnicze sami obsługują, tego rodzaju pojedyncze lenno mogło składać się maksymalnie z 8 ludzi. Czasem mylone z Eigenlöhner
 • Eigentümer, Eigenthuemer – właściciel (wpisany w księdze wieczystej, posiadający pełnię praw na nieruchomości)
 • Einfahrer – urzędnik górniczy (Bergbaubeamter), sztygar (Steiger)
 • Eingangsregister – rejestr wpływu (skrót – E.R., np. 41 E.R. 108.38) – służył też do wpisywania pism w przypadku, gdy istniała wątpliwość do jakich akt je dołączyć, lub czy należy założyć nowe; dla pism które kieruje się do innych urzędów (lub otrzymuje się) bez konkretnej, rzeczowej dyspozycji
 • Eingräber, Eisengräber – grawer, wyrabiacz pieczęci
 • Einlasser – oddźwierny, portier
 • Einleger – bednarz
 • Einlieger – 1. mieszkaniec wsi bez własnej nieruchomości, domu, wynajmujący kąt u bogatszego chłopa, trudniący się czasem rzemiosłem; 2. chłop z niewielką nieruchomością; 3. dzierżawca, najemca; zob też: Einwohner, Häusling
 • Einpfenniger – zwierzchnik osoby, która pobiera pieniądze za eskortowanie
 • Einsäckler – poborca podatkowy
 • Einsasse – mieszkaniec
 • Einschlagmacher – wypalał drewno siarką na wino i moszcz winny
 • Einsitzer, też: Altsitzer – chłop na wycugu
 • Einspänner – pełny kmieć (siodłak), też: Vollbauer, Großbauer
 • Einsteher – zmiennik (przy poborze do wojska)
 • Eisendrechsler – tokarz (określenie stosowane w XIX wieku)
 • Eisenhuter – wytwórca hełmów i szyszaków
 • Eisenmeister – strażnik więzienny
 • Eisenmenger – handlarz żelazem, wyrobami z żelaza
 • Eisenschmelzer – wytapiacz rudy, tu: Waldschmied (zob. http://de.wikipedia.org/wiki/Waldschmiede)
 • eiulo – płacz, lament
 • ejus domicilium – z tego samego miejsca, np. z tej samej parafii; miejscowy
 • ejusdem, eiusdem – tego samego (np. miesiąca, roku, materiału)
 • elamentabilis – żałosny
 • elapso termino – po upływie terminu
 • Eleve – elew – uczeń, wychowanek
 • elich – zacny, czcigodny – dziś ehrlich (może być też błędnie dla etlich – niejeden)
 • elidiren – elidować – 1. usunięcie samogłoski lub części wyrazu, apostrofować; 2. odnieść się do zarzutów strony przeciwnej (prawn.)
 • eligiren – wybierać (electiv – z wyboru)
 • elinguis – niemowa
 • elocutio – wynagrodzenie, zadośćuczynienie
 • eluego – zrzucić żałobę
 • Email – emalia; dawniej – szmelc, smalc – sposób zdobienia wyrobów metalowych za pomocą szklistej (barwionej) powłoki, zob. Emalia (Wikipedia)
 • emancipio – usamodzielnić,upełnoletnić,osiagnąc dojżałość prawną
 • emaniren – emanować; uchwalać, wychodzić (publikować); promieniować, wypływać
 • Emballiren – 1. opakowanie towaru; 2. koszt opakowania i pakowania towaru; doppelt emballiren – opakować dodatkowo w maty, słomę jako ochrona lub podwójnie; też – Emballage
 • Emendanda – wszystko, co musi być skorygowane w tekście
 • emendatio – poprawa, udoskonalenie
 • Emendator – korektor
 • emendiren – poprawić, skorygować
 • emercor – okupić
 • emigro – wywędrować
 • eminus – daleki
 • emitto – wysyłać
 • Emmerer – wytwórca wiader
 • Emolument – korzyść, pożytek (Emolumente – dochody)
 • emorior – zaginąć, umrzeć
 • Emphyteusis – emfiteuza – dzierżawa z prawem pobierania pożytków i wznoszenia budowli, a nawet zbycia praw lub przekazania w spadku (bardzo zbliżone do prawa właściciela) w zamian za roczną opłatę (Canon, Pensio); Emphyteuta – osoba, która otrzymała nieruchomość w dzierżawę, zob. Emfiteuza (Wikipedia)
 • emptito – kupić, kupować
 • en gros – ogólnie; w odróżnieniu od – en detail – w detalach
 • enervis – bezsilny, słaby
 • enrolliren, enroliren – wpisać się na listę; zaciągnąć się do wojska
 • ensifex – płatnerz, miecznik
 • Entensteller – pomocnik podczas polowania na ptactwo wodne
 • Entfernungsmesser – dalmierzysta
 • Entrepreneur – organizator koncertów, uroczystości; dostawca; in Entreprise geben (nehmen) – zorganizować budowę, dostawę (jako główny wykonawca)
 • ephipparius – siodlarz
 • Ephorus – efor, nadzorca, zwierzchnik instytucji publicznej (szkoły) lub kościelnej
 • epiclerus – dziedziczka
 • epigonus – pogrobowiec
 • epiphora – katar
 • episcopus – biskup
 • Epizootien – zaraza zwierzęca
 • equicius – handlarz koni
 • Erbbescheinigung – zob. Erbschein
 • Erbhöferolle – matrykuła niepodzielnych gospodarstw dziedzicznych
 • Erblegitimation – legitymacja spadku
 • Erbrichter – 1. sędzia prawa spadkowego – sędzia rozstrzygający spory spadkowe; 2. sędzia dziedziczny – sprawujący urząd dziedzicznie (zwykle na wsi, wójt, sołtys dziedziczny) – do reformy sądownictwa w poł. XIX w.
 • Erbschaftsausschlagung – odrzucenie spadku
 • Erbschein, Erbbescheinigung – akt poświadczenia dziedziczenia, dziś także: stwierdzenie nabycia spadku, udzielany na wniosek, przez właściwy sąd do spraw spadkowych; w aktach niemieckich odróżniano obydwa terminy, stąd dla „Erbbescheinigung” proponuję – „potwierdzenie nabycia spadku”, zob. Erbschein (Wikipedia)
 • Erbscholtisei – dziedziczne sołtystwo (Scholtisei – nazwa występująca głównie na Śląsku)
 • Erbzinsbauer – kmieć (siodłak) czynszowy – użytkował nieruchomość przekazaną przez właściciela ziemskiego dziedzicznie, za którą płacił roczny czynsz, osobiście był wolny
 • Erchmacher, Erchmecker, Erchmeker – białoskórnik
 • Erdebäcker – garncarz, też: zdun
 • Erdtrichsmesser, Ertrichsmesser – geometra
 • erectus – prosty, wyniosły
 • eremita – pustelnik
 • ergastularius – strażnik więzienia
 • erraticus – tułacz
 • erro – błądzić, tułać się,mylę się
 • erronis – włóczęga
 • error – błąd; error facti – błąd co do faktu; error iuris – błąd co do prawa
 • Erteilung – wydanie
 • eructo – zwymiotować
 • eruginator – miecznik, szlifierz mieczy
 • eruiren – zbadać, wywodzić
 • erus – właściciel, pan domu
 • Erweißer – handlarz grochem
 • esca – jedzenie, pokarm
 • Escadron, Eskadron – eskadron, oddział konnicy w sile ok. 100-200 koni, także – Schwadron (szwadron), Geschwader
 • Eseler – drobny handlarz (woził swoje towary na ośle – Esel)
 • Essenkehrer – kominiarz
 • Esser – budowniczy powozów
 • Estafette – sztafeta, posłaniec konny, też – Stafette
 • Estricher – wytwórca jastrychu (zob. http://pl.wikipedia.org/wiki/Jastrych)
  et – spójnik / i /
 • Etablieren – 1. założyć (np. firmę, warsztat); 2. osiedlić się (Etablissement – osiedlenie)
 • Etat – budżet (plan dochodów i wydatków)
 • etiam – jeszcze, zawsze
 • etwen, eczwen, etwan – były, dawniej
 • Etzmaler – hecował żelazo, czyli wyżerał kwasami rozmaite desenie np. na zbrojach
 • Eulner – garncarz
 • euxinus – gościnny
 • evasio – zwolnienie od skargi
 • eventum – wyjście, rezultat
 • Eviction – ewikcja, gwarancja, rękojmia, sprzedający gwarantował, że rzecz sprzedana przechodzi na nabywcę, a wszelkie roszczenia przejmuje na siebie, zwana także – warunkiem
 • evictor – zachodźca
 • evidens – oczywisty, wpadający w oczy
 • evito – odebrać życie
 • Evolution – ewolucja, rozwój, zmiany (np. w biologii); w wojskowości – każdy ruch wojska powodujacy zmianę linii natarcia
 • evulsio – wyrwanie
 • Ewerführer – szyper, zajmował się transportem pojemników na wodę lub materiały sypkie na statki
 • ewiger Vikar – zastępca proboszcza, czasem tymczasowo (Pfarrverweser w Niemczech i na obszarze niemieckojęzycznym Szwajcarii – zob. Pfarrverweser (Wikipedia)
  ex aequo et bono – według tego, co słuszne i dobre (dot. wyroku opartego na ogólnych zasadach sprawiedliwości społecznej)
 • ex contractu – z kontraktu, z umowy
 • ex decreto – na podstawie decyzji
 • ex lege – według prawa, z mocy ustawy
 • exact – dokładnie
 • Exactitüde – punktualność
 • exactor – poborca podatkowy
 • excarnifico – zamęczyć na śmierć, zakatować
 • excerpiren – ekscerpować, robić wyciąg, wypis z księgi, dokumentu itp.
 • Excitatorium – powtórny nakaz urzędowy
 • excludiren – wyłączać
 • Exclusion – wyłączenie, prekluzja
 • excoriator – rakarz, hycel; oprawca
 • excors – głupi, bezrozumny
 • exemplaris – odpis, kopia
 • exfideiubere – uwolnić od zastawu, wyręczyć
 • exheres – wydziedziczony
 • exhibeo – wystawić na widok, okazywać
 • exinde – potem, następnie
 • exlegis – bezprawny
 • expletio – uzupełnienie
 • explicite – jasno, wyraźnie, bezpośrednio
 • expressis verbis – dobitnymi słowami, wyraźnie, dokładnie
 • expropriatio – wywłaszczenie
 • expugnax – skuteczny
 • expurgatores – świadkowie przysięgi
 • extenuatio – płacenie długu ratami z dochodów
 • extorris – wygnaniec
 • extractum – wyciąg, wypis
 • extraneus – wyzuty, pozbawiony z czegoś, nie należący do rodziny

Litera F

 • fabella – anegdota
 • faber – rzemieślnik, kowal (niem. Schmied)
 • faber argentarius – rzemieślnik wyrabiający biżuterię i inne przedmioty ze srebra (niem. Silberschmied)
 • faber aurifaber – złotnik (niem. Goldschmied)
 • faber cuprarius – kotlarz (niem. Kupferschmied)
 • faber ferrarius, faber ferri – kowal żalaza (niem. Eisenschmied), też ślusarz
 • faber lignarius – cieśla (niem. Drechsler)
 • faber murarius – murarz (niem. Maurer)
 • Fächermacher – rzemieślnik wyrabiający wachlarze (służyły nie tylko do chłodzenia twarzy, ale też jako osłona przed słońcem i insektami)
 • Fadenmacher – rzemieślnik produkujący nici (dziś Zwirner)
 • Fahnenschmied – kowal w służbie kawalerii
 • Fahrender – minstrel, członek wędrownej kapeli
 • Fahrensmann – marynarz (dziś – Seemann, Matrose)
 • Fahrer vom Bock – woźnica z kozła
 • Fahrer vom Sattel – woźnica z siodła
 • Faktor – 1. zarządzający przedsiębiorstwem; 2. pełnomocnik handlowy lub przedsiębiorcy
 • Faktotum – służący (zaufany, wypełniający wszystkie polecenia)
 • falcarius – kowal kos
 • falconarius – sokolnik
 • Fallmeister – rakarz
 • falsus – fałszywy
 • famatus, famosus – sławetny; określenie średniozamożnego rzemieślnika, mieszczanina
 • famella – służąca
 • familia defuncta – wygasły ród
 • Familienrechtliche Angelegenheiten – sprawy prawa rodzinnego
 • famulans Villanus – służący wieśniak
 • famulatus – służba, niewola
 • famulus – 1. parobek, sługa; 2. uczeń, czeladnik (niem. Geselle, Lehrjunge)
 • famulus ecclesiae – kościelny
 • Fänger – człowiek, który zajmuje się aresztowaniem, ściganiem
 • Farbenmacher, Farbenreiber – wytwórca farb, barwników najczęściej z ziemi, drewna, liści, kwiatów i korzeni
 • Farcher – handlarz wieprzowiną
 • Fässler – bednarz
 • Faßmaler – 1. malarz pokojowy; 2. malarz na rzeźbach
 • Faßzieher – 1. pomocnik handlarza; 2. ładowacz
 • Fastbäcker – piekarz chleba żytniego
 • Faut, Fauth – wójt
 • Fechner – wytwórca i handlarz futrami
 • Federfechter – szermierz
 • Federputzer, Federschmücker – wytwórca modnych dodatków z piór ptasich
 • Feidum – okup wypłacany poszkodowanemu
 • Feilbeck – piekarz, określany mianem Grobbäcker tj. piekarz, którzy nie wypiekał białego (lub pszennego) chleba, który swoje produkty wystawiał na sprzedaż
 • Feilenhauer, Feiler – wytwórca pilników, tarek
 • Feilschlächter – rzeźnik, który wystawiał mięso, kiełbasy na sprzedaż w swoim sklepie (ławie)
 • Feirschlosmacher – puszkarz
 • Feitler – handlarz obnośny ubraniami i bielizną
 • Felbaweber – tkacz jedwabiu
 • Feldgeschworener – jeden ze zwykle siedmiu przysięgłych wiejskich, który wyznaczał na nowo sporne lub zatarte granice
 • Feldhüter – 1. artylerzysta (Schlangenschütze) obsługujący artylerię polowąw XVI wieku; 2. osoba (Flurdiener) zatrudniona przez władze gminy lub właściciela ziemskiego do pilnowania pól, mógł mieć uprawnienia policyjne
 • Feldmaurer – wytwórca niewypalanej cegły, która następnie wypalana była na polu
 • Feldreiter – żandarm
 • Feldscher – 1. dawne określenie lekarzy wojskowych; 2. pomocnik chirurga odpowiedzialny za opiekę lekarską nad rannymi
 • Feldwaibel – feldfebel, sierżant Feldwebel
 • Felgenbauer – stelmach, kołodziej
 • Felger – wytwórca kołowrotów, wozów
 • Fellhändler, Fellwerkbereiter – kuśnierz
 • feniseca – kosiarz, żniwiarz
 • Ferber – farbiarz
 • Ferger (Verleger) – w prawie górniczym uprawniony przez gwarectwo do pobierania opłat, w przemyśle tekstylnym pośrednik między rzemieślnikiem wykonującym drobne prace, a nakładcą, też może być np. między miedziorytnikiem, a wydawcą
 • feria – dzień, dzień powszedni tygodnia (pierwszym dniem była niedziela, stąd feria secunda to nie wtorek, lecz poniedziałek)
 • ferri faber – kowal żelaza
 • Fertiger – przedsiębiorca zajmujący się żeglugą (przewoźnik)
 • Fesselschneider – sporządzał rzemienie do uprzęży końskiej
 • Fessler – bednarz
 • Festbäcker – inaczej Grobbäcker, tj. piekarz którzy nie wypiekał białego (lub pszennego) chleba
 • fetus – rodzenie, płód
 • Feuerbürgermeister – od 1777 r. stał – obok burmistrza – na czele magistratu; zwykle sprawowany przez byłego wojskowego (oficera), sprawował nadzór nad sprzętem gaśniczym w mieście, a podczas pożaru dowodził akcją. Opłacani byli ze skarbu państwa (zob. też Historia Śląska II, s. 68; Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen, 2. Band, Göttingen 1787, s. 775)
 • Feuermaler – rzemieślnik pokrywający przedmioty emalią
 • Feuermäuerkehrer – kominiarz
 • Feuerwerker – pirotechnik
 • Fiarant – handlarz towarami spożywczymi na jarmarku
 • fibularius – paskarz, wytwarzał też pasy mieczowe, także okucia z mosiądzu
 • fibulator – guzikarz, wytwórca okuć
 • fideiussio – poręczenie, rękojmia
 • figulus – garncarz, kaflarz
 • Figurist – rzeźbiarz
 • filia – córka
 • filiaster – bratanek
 • filiastra – bratanica
 • filicarius – brukarz, kamieniarz
 • filius – syn
 • Filler – rakarz, hycel
 • Filter, Filterer, Filzer – 1. pilśniarz; 2. kapelusznik
 • Fingerhüter – wytwórca naparstków z mosiądzu lub skrawków blachy żelaza
 • Fingerleindreher – tokarz
 • fiscalia – podatki, opłaty
 • fiscalis – należący do skarbu (tj. majątku władcy lub państwa)
 • Fischbeinreißer – wytwórca narzędzi i innych sprzętów z kości (szczęki) wieloryba
 • Fischer-Innung – cech rybaków
 • Fischmenger – handlarz rybami
 • fiscus – kasa państwowa, Skarb Państwa
 • Fiskalat – administracja podatkowa
 • fistulator – flecista
 • flator – wytapiacz, hutnik
 • flaviarius – safiannik (safian gatunek cienkiej skóry)
 • Flecksieder – osoba wyrabiająca wyroby z wnętrzności zwierząt
 • Fleischer-Immung – cech rzeźników
 • Fleischhacker, Fleischhauer – rzeźnik (zajmował się zarówno przygotowaniem, jak i sprzedażą wyrobów mięsnych)
 • Flurbuch – księga parcel, zob. Kataster nieruchomości (Wikipedia)
 • Flusssieder – warzelnik potażu, który składnikiem w produkcji mydła, szkła, farb, w piekarnictwie i wielu innych; Potaż (Wikipedia)
 • focaria – kucharka (niem. Köchin, Küchenmagd)
 • fodi – zakopać, pochować
 • forestarius – leśniczy
 • fornacarius, furnarius – zdun
 • fosfor, fossarius – kopacz, rolnik, górnik, grabarz, człek nieuczony, rozpustnik
 • fossor montanus – górnik, kopacz żupny
 • Fotzenstecher – osoba zajmująca się kastrowaniem świń
 • Fragner – handlarz towarami żywnościowymi, kramarz
 • fragulator – kaletnik, tasznik
 • frater – brat
 • Frauenwirtin – właścicielka domu publicznego
 • Fredum – grzywna,kara pieniężna
 • Freibauer – kmieć (siodłak, gbur) zwolniony z powinności (pańszczyzny, czynszu) na rzecz właściciela ziemskiego
 • freier Knecht – żołnierz zwerbowany (zaciężny, kontraktowy)
 • Freigärtner – zagrodnik zwolniony z powinności (pańszczyzny, czynszu) na rzecz właściciela ziemskiego
 • Freigärtnerstelle – posiadłość wolnego zagrodnika
 • Freihäuslerstelle – posiadłość wolnego chałupnika
 • Freiknecht – rakarz
 • freiwillige Gerichtsbarkeit – sądownictwo powszechne/nieprocesowe (sprawy prawa prywatnego, opiekuńczego, spadkowego, ksiąg wieczystych itd.)
 • Frümesser – kapelan, wikariusz
 • frumitor – garbarz skór
 • Frumwerker – robotnik dniówkowy lub rzemieślnik, pracujący wykonujący coś na zamówienie, który posiadła własne narzędzia i surowce
 • Fuderer – woźnica
 • Fugger – właściciel kantoru wymiany walut
 • Fundenhirt – kierownik sierocińca
 • funereus pannus – całun
 • funicularius – wytwórca sznurowadeł, pasków, klamer do książek
 • funista, funarius, funifex, funipex, funiparius – powroźnik (niem. Seiler)
 • Funker – radiotelegrafista
 • Furmer – wytwórca form odlewniczych
 • furnarius – zdun
 • furunculus – złodziejaszek
 • Füselier – fizylier (żołnierz piechoty uzbrojony w strzelbę skałkową w XVII-XVIII w., a w czasie II wojny światowej – pistoletów maszynowych, w czasach napoleońskich – lekka piechota)
 • fusor – konwisarz, odlewnik
 • fusor tormentorum – ludwisarz
 • Fußknecht – żołnierz piechoty
 • Fütter – handlarz paszą dla bydła, głównie owsem i słomą

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *