Litera A – C

Litera A

 • A condition – wysyłka towaru uwarunkowana koniecznością zwrotu w przypadku ich niesprzedania
 • A conto – na rachunek, na poczet
 • A drittura – bezpośrednio, w języku handlowym – dotyczy działań bez pośredników
 • A tout prix – za każdą cenę
 • Abandoniren – opuszczać, np. opuścić swoje dobra, wyjechać
 • Abderismen – abderyzm, totalna głupota, głupie psoty, absurdalne wybryki
 • Abdisputiren – negować, zaprzeczać
 • Ablass – odpust, odpuszczenie grzechów
 • Aboliren – znieść, anulować, np. przepis prawny, anulować wykonanie kary, abolicja
 • Abominabel – odrażający, paskudny, wstrętny
 • Abortiren – urodzić przed czasem, dziś termin ‘aborcja’ zmienił swoje znaczenie za przedwczesne urodzenie określa się (XIX w.) urodzenie przed 181 dniem po poczęciu
 • Abrogiren – abrogacja, zniesienie aktu prawnego bez ustanowienia innego w jego miejsce; Abrogation – np. zniesienie praw zwyczajowych
 • Abrumpiren – przerwać, skończyć; ex abrupto – nagle, niespodziewanie
 • Absolutio – absolucja, uniewinnienie; absolutio ab instantia – warunkowe uwolnienie od kary w procesie inkwizycyjnym, gdy z braku dowodów uwalniano oskarżonego, z możliwością kontynuacji oskarżenia w przypadku ujawnienia nowych poszlak; ab instantiam – umorzenie postępowania z braku dowodów winy; absolutio ab instantia (onet.pl)
 • Absolviren – uwolnienie, rozwiązanie
 • Absorbiren – skonsumowane, wykorzystane, np. Gelder sind absorbirt – pieniędze są wykorzystane (nic już nie pozostało)
 • Abusus – nadużycie
 • Accepi – otrzymać, przyjąć, przyjęcie – wpływ akt
 • Accessist – nieopłacany pomocnik, będący na stażu (w oczekiwaniu na miejsce pracy)
 • Accessorium – akcesorium, załącznik
 • Accidenzien – akcydencje, przypadkowe, nieregularne dochody, które nie należą do wynagrodzenia, dot. najczęściej osób duchownych i nauczycieli, którzy otrzymywali dodatkowe świadczenia od gminy, wiernych; Accidenzien (Zeno.org)
 • Accise – akcyza, podatek miejski, pośredni, płacony od niemal wszystkich przywożonych do miasta towarów (zob. Historia Śląska t. II, cz. 1, s. 69)
 • Accomodiren – akomodować, przystosować, dostosować, także – uporządkować; akomodacja – dostosowanie do istniejących warunków
 • Accord – akord, porozumienie, umowa, ugoda; dziś – współbrzmienie; accordiren – porozumieć się
 • Accurat – akuratnie, dokładnie, starannie
 • Accusatio – akuzacja, oskarżenie
 • Achtelbauer  –1/8 siodłaka
 • Ackerstück – działka rolna
 • Act – akt: 1. czyn, czynność (np. prawna); 2. dokument potwierdzający czynność prawną
 • Acte – dokument, ważniejszy, uroczysty dokument
 • Acten – akta, powstałe w wyniku działaności urzędu; po zszyciu tworzą ‘Actenstück’, ‘Volum’ (w polskiej terminologii archiw. – poszyt); w języku potocznym każde pismo nosi miano ‘Actenstück’
 • Actio – akcja: 1. skarga sądowa, powództwo (actor – powód; reus – pozwany); 2. podczas wojny – potyczka, walka, zob. Actio (Wikipedia)
 • Activ-Masse – masa aktywna, w postępowaniu upadłościowym uosobnienie majątku dłużnika
 • Actuarius – protokolant, pisarz sądowy
 • Ad causam – do rzeczy, formuła występująca podczas przesłuchania świadka
 • Ad instantiam – na wniosek, na żądanie
 • Ad interim – tymczasowo
 • Ad mandatum – na rozkaz
 • Ad notam – dla pamięci, zanotować sobie coś, żeby nie zapomnieć
 • Ad oculos – naocznie, np. komuś ukazać coś wyraźnie (naocznie), klarować
 • Ad perpetuam rei memoriam – na wieczną rzeczy pamiątkę, po wsze czasy
 • Ad pias causas – w pobożnym celu, zwykle w znaczeniu zapisu (testamentu) na cele dobroczynne, kościelne
 • Ad statum legendi – do przeczytania
 • Ad tempus – na jakiś czas
 • Ad ultimum – ostatecznie, na ostatek
 • Addiciren – zasądzić, przyznać (np. prawa)
 • Addiction – zasądzenie, przyznanie
 • Addictio annorum – usamowolnienie, uznanie za pełnoletniego (także – venia aetatis)
 • Adhibenda – akta załączone do sprawy
 • akta priora (Vor-Akten)  – priora, wykorzystywane przy korzystaniu z nowozałożonych akt
 • Adhibiren (łac. adhibeo) – używać, zastosować
 • Adhibition – dołożyć, przedłużać
 • adir – lub, dziś – oder
 • Adjuciren – uzgodnić sądownie, przyznanie, zasądzenie
 • Adjudikation – adjudykacja, przysądzenie komuś dodatkowego prawa drogą orzeczenia sądowego (np. rzeczy ruchomej, nieruchomej)
 • Adjuvant – adjuwant, pomocnik, asystent, dawniej często nauczyciel pomocniczy, dziś zwykle lek wspomagający działanie innego medykamentu
 • Admission – admiska, zezwolenie, dopuszczenie, pozwolenie; admittiren – zezwalać
 • Adressiren – adresować, tytułować (w adresie pisma), sich adressiren – zwracać się do kogoś
 • Adulterium – cudzołóstwo; adulteriren – cudzołożyć, złamać przysięgę małżeńską
 • Advocat – 1. adwokat; 2. wójt (średniowiecze)
 • Aequiriren –  uzyskać, otrzymać, nabyć
 • Aequisciren –  zaspokoić
 • Aequität – 1. prawość, słuszność; 2. taniość
 • Aequivoc – dwuznaczne
 • Aerarium – skarb, kasa kościelna
 • Affaire – afera: 1. czynność, wykonanie; 2. starcie, walka; 3. sprawa, interes
 • Affect – afekt, stan silnego poruszenia (emocji)
 • Affectation – afektacja, egzaltacja, przesada w okazywaniu uczuć
 • Affection – afekcja, przychylność
 • Affectionirt – być komuś oddany, lubić kogoś
 • Affinis – szwagier, powinowaty
 • Affinität – powinowactwo, pokrewieństwo
 • Affirmativ – afirmacyjny, potwierdzający, aprobujący; afirmacja – z łac. affirmare – potwierdzać, zapewniać
 • Affixum – afisz, obwieszczenie, plakat; afisz – z łac. affixum, zob. Izba drukarstwa
 • Agende – agenda liturgiczna, książka zawierająca modlitwy i przepisy stosowane w praktyce duszpasterskiej, także (katol.) – Ritual
 • Agent – agent, odpowiedzialny za prowadzenie spraw (czasem w innym kraju – chargé d’affaires)
 • Agentur – urząd agenta
 • Aggravation – agrawacja, obciążenie (przed sądem); także – celowe wyolbrzymianie objawów chorobowych
 • Aggravations-Gesuch – wniesienie zażalenia
 • Aggraviren – obciążać się
 • Aggregat – agregat: 1. suma; 2. zbiór rzeczy nie mających wewnętrznie żadnych powiązań
 • Agio, agio, aggio – różnica pomiędzy wartością realną i nominalną pieniądza lub papieru wartościowego; wielkość Agio (tej różnicy) określa się mianem Cours (kurs)
 • Agnaten – agnat, krewny w linii męskiej
 • Agnition – agnicja, uznanie autentyczności, prawdziwości (np. podpisu)
 • Agnosciren – uznanie (czegoś za prawdziwe)
 • Agnitions-Resolut – sądowne rozstrzygnięcie odnośnie uznania zadłużenia
 • Aide –  wsparcie, asystowanie; Aide de Camp – generał adjutant; Aide-Major – adjutant
 • Air –  1. poważanie; 2. powietrze; 3. stan
 • Ajustiren –  1. szykować, dopasować; 2. załagodzić, wyrównać, czyścić; 3. dojeżdżać; 4. wyszykować się (ubierać)
 • Ajustement – ubieranie, wyposażenie (np. żołnierza)
 • Al pari – na tym samym poziomie, zgodność kursu waluty z jej parytetem (brak agio)
 • Allegat (skrót – alleg.) – alegat, załącznik (dokument) do akt lub innego dokumentu, będący podstawą jego wystawienia; Allegiren – odnosić się do czegoś, powoływać się na coś; loco allegato – na wspomnianym (przytoczonym) miejscu, zob. Alegat (Wikipedia)
 • Allianz – alians, sojusz, związek
 • Aliiren – związać się, łączyć się
 • Allodium – alodium, majątek ziemski wolny od zobowiązań i ciężarów feudalnych; nazywana własnością bezwarunkową lub dziedziczną, zob. Alodium (Wikipedia)
 • Allodifikation – przekształcenie dobra lennego we własność (niezależną)
 • Allonge – przedłużka blankietu wekslowego, dołączane do weksla w przypadku braku miejsca na wypełnienie
 • Allotria – rzeczy, sprawy niezwiązane ze sprawą (z pracą)
 • Alluvion – aluwium, osady rzeczne, zob. Aluwium (Wikipedia)
 • altarist, Altarherr – altarzysta, też – altarysta, kapłan przypisany do jednego z ołtarzy w kościele, posiadający obowiązek sprawowania kultu przy tym ołtarzu oraz mającym prawo do dochodów ustalonych w akcie fundacyjnym altarii
 • Alteration – strach, złość; Alteriren – złościć się, przerażać
 • Alveus – 1. koryto rzeki, niecka; 2. ul; 3. plansza do gry
 • Amalgamation – amalgamacja, wymieszanie (np. grup etnicznych)
 • Amanuensis – pomocnik, pisarz: 1. niewolnik wykonujący wszelkie prace naukowe, pisarskie; 2. uczeń, student wspomagający profesora w pracy badawczej, także młodszy lekarz pomagający starszym stażem
 • Ambiren – ubiegać się, starać (o posadę w urzędzie)
 • Ambulant – 1. nie posiadający stałego miejsca zamieszkania, włóczęga; 2. będący w podróży
 • Ambuliren, Ambulieren – włóczyć się, spacerować
 • Amoviren – usunąć, dymisjonować
 • Ampel – ampla, z łac. ampulla, ozdobna lampa (olejna) w kształcie podwieszanej misy, także typ abażuru, stosowana już w czasach starożytnych
 • Amusement – rozrywka, spędzanie czasu (miłe); sich amüsieren – spędzać miło czas
 • Anatocismus – anatocyzm, procent składany, kapitalizacja odsetek (odsetki od odsetek), zob. Anatocyzm (Wikipedia)
 • Anbauer – kolonista, osadnik
 • Anciennetät – awansowanie po osiągnięciu lat pracy
 • anderthalb – półtora
 • Anger –  działki przekształcone w łąki, dawna wspólna własność gminy, nie dzielona i nie dzierżawiona dla pojedynczych osób, często z nasadzonymi drzewami owocowymi; potocznie także każde większe miejsce wewnątrz miejscowości porośnięte trawą
 • Animus –  zamiar, np. animus injuriandi – zamiar obrażenia kogoś
 • Anlieger – komornik
 • Annihilation – anihilacja, likwidacja, uchylenie
 • anniversarisch – dorocznie
 • Anniversarium, Anniversarien – anniwersarium, doroczna msza św. za duszę zmarłego, doroczne wspomnienie (zmarłego)
 • Annotiren – adnotować, zanotować, objaśnić (na marginesie), robić przypis
 • Annuitäten – annuitet, roczne świadczenia (renta), w zalężności od rodzaju – na czas życia biorcy lub czas określony w latach; zob. Annuitet (wynagrodzenia.pl)
 • Antichretischer Vertrag – antychreza, Pactum antichreticum, umowa zastawna na podst. której wierzyciel pobiera owoce (z zastawu) na poczet odsetek; zniesione dla nieruchomości przez napoleoński kodeks cywilny
 • Appendix – apendyks, dodatek, załącznik (do książdki – aneks)
 • applaniren – splanować, równać, niwelować
 • Arendator – arendator, dzierżawca; Arenda – dzierżawa; arendiren – dzierżawić, zob. Encyklopedia staropolska/Arenda (Wikiźródła)
 • Armatur – armatura: 1. wyposażenie (urządzenie); 2. uzbrojenie (wojsko); armiren – uzbroić, wyekwipować (w broń)
 • Arquebusiren – rozstrzelać, później także – Füssiliren
 • Arriergarde – ariergarda, oddział zabezpieczający główne siły z tyłu
 • Arriviren –  1. zdarzać się; 2. dotyczyć
 • Arrondiren – arondować, zaokrąglać
 • Assemble – zgromadzenie osób (elitarne towarzystwo)
 • Assentiren – 1. zgadzać się, zatwierdzać; 2. uznanie za porządnego, sumiennego (w służbie wojskowej), aby można było wpisać do rejestru (Asséntliste) i wydać zaświadczenie (Assentschein)
 • Assentirung – 1. przyjęcie czegoś; 2. pobór rekryta; asens (zgoda, przyzwolenie)
 • Assentplatz – plac do musztry/poborowy (zwrot stosowany na terenie dawnej Galicji)
 • Asseriren – asercja, twierdzić (uznawać za prawdziwe); asercja (z łac. assertio) – uznanie za prawdziwe, zob. Asercja (Wikipedia)
 • Asserviren – aserwować, przechowywać, zachowywać; Asservandum – coś co ma być przechowywane; Asservata – rzeczy przechowywane
 • Assesor – asesor, członek kolegium, zob. także: Asesor (Wikipedia)
 • Assiduität – wytrwałość, niezmordowanie
 • Assignation – asygnata: 1. dokument uprawniający do nabycia dobra lub stwierdzający dokonanie wpłaty/wypłaty środków; 2. papierowy pieniądz we Francji w latach 1789-1796 oraz w Rosji w latach 1769-1817, zob. Asygnata (Wikipedia)
 • Assumiren – zakładać, przyjmować (czyjeś słowo za prawdę); Asumtion – asumcja – przesłanka
 • Asthenie – astenia, (z gr. astheneia), ogólne osłabienie, zmęczenie, czasem spowodowane inną chorobą, zob. Astenia (Wikipedia)
 • Attachement – 1. załącznik; 2. przywiązanie, przychylność
 • Attendiren – atentować, mieć baczenie, być uważnym
 • Atention – atencja – uwaga, poważać
 • Attentat – atentat: 1. właściwie każda próba osiągnięcia czegoś, często w złym celu; 2. atak na kogoś (osobę publiczną), zamach stanu
 •  Attrapiren – atrapować, złapać (kogoś na gorącym uczynku, znienacka)
 • Attribuiren – atrybutować, przypisywać (komuś właściwość, cechę)
 • Auctor – autor, twórca dzieła, sprawca
 • Auditeur, Auditor – audytor: 1. sędzia wojskowy; osoba z wykształceniem prawniczym w dywizji lub pułku przeznaczone do prowadzenia spraw sądowych; 2. zwany także Auscultant – członek kolegium (urzędu), nie posiadający głosu, przygotowujący się do uczestnictwa pełnego
 • Aufgebot – 1. wywołanie; 2. zapowiedzi przedślubne
 • Aufgebotsvefahren – postępowanie wywoławcze, tj. wezwanie wierzycieli do zgłaszania wierzytelności pod rygorem ich utraty
 • Auflassung – powzdanie, przewłaszczenie, przeniesienie własności w przypadku nieruchomości, zob. Orzechowski K., Księgi i akta śląskiej hipoteki jako źródło historyczno-prawne, „Czasopismo Prawno-Historyczne” t. VIII zesz. 1 1956 r.
 • Ambulieren – rewaloryzacja
 • Augment – powiększenie, rozmnożenie
 • augmentiren – pomnażać, wzmacniać
 • Auscultant, Auscultator, Ausculator – auskultator, praktykant (zwykle – sądowy), zob. Gerichtsreferendar (Wikipedia)
 • Ausführungsgesetz – ustawa wykonawcza
 • Ausgedünge – wycug, dożywotne utrzymanie zapewnione przez dzieci dla rodziców, po zrzeczeniu się przez nich gospodarstwa
 • Ausschlagung der Erbschaft – odrzucenie spadku
 • Austrega – rozstrzygnięcie sądowe (w pierwszej instancji pomiędzy książętami)
 • Austrägal-Instanz – instancja rozstrzygająca
 • Auszügler – wycużnik, w niektórych częściach G. Śląska także: wymownik, dziś: dożywotnik
 • Autodiktatus –  samouk
 • Auxilium –  1. pomoc, ochrona, wsparcie; 2. w średniowieczu – podatek nadzwyczajny na rzecz pana (np. dla uwolnienia feudała z niewoli, zwolnienia najstarszego syna ze służby wojskowej, posagu dla córki i in.)
 • Avance – awans: 1. zaliczka, 2. awans (zawodowy)
 • Avantage – awantaż, korzyść, przewaga
 • Avant-propos – przedmowa, wstęp
 • Aventure – awantura, przygoda
 • Averie – zob. Haverei
 • Aversional-Quantum – suma odszkodowania, suma kompensaty
 • Avertiren – powiadamiać
 • Avertissement – publiczne obwieszczenie (ogłoszenie)
 • Avis – awizo, wiadomość, informacja
 • Aviso-Brief – przekazanie komuś informacji listownie
 • Avociren – wzywać, odwoływać, żądać (zwrotu akt, przywrócenia prawa)
 • Avocation – odwołanie (np. zniesienie jakiegoś prawa, uprawnienia)
 • Axiom – aksjomat, zasada, podstawa, postulat
 • Axiomatisch – nie podlegający dyskusji, prawdziwy, pewny, zob. Aksjomat (Wikipedia)


Litera B

 • Babiolen – zabawki
 • Bachant – bachant – pijaczyna, opój; bachanalie, bakchanalie – pijatyka
 • Bagatellen – drobne sprawy; Bagatell-Sachen – w sądownictwie (XIX w.) sprawy o wartości sporu do 50 talarów; sprawy o mniejszym znaczeniu, dla których stosuje się uproszczone postępowanie
 • Banquerout – bankrut – całkowicie niewypłacalny
 • Baratto – wymiana towarowa, handel bezgotówkowy
 • barok – barokowy – dziwaczny, śmieszny (XVIII w.)
 • Batterie – bateria; 1. szereg dział (armat), miejsce ustawienia artylerii; 2. zamknięcie panewki w zamku strzelby
 • Bader, Bastober – łaziebnik (cech miejski)
 • Bauer – kmieć, siodłak; na terenie Górnego Śląska, w aktach spisanych w języku polskim występuje termin siodłak; zob. Historia chłopów Sląskich, pod red. S. Inglotta, Warszawa 1979
 • Bauparzelle, Bauplatz, Baufleck – parcela budowlana
 • bekennen – oświadczamy, oznajmujemy
 • bene – dobrze; nota bene, notabene – zauważ dobrze (zwróć uwagę, nawiasem mówiąc)
 • Benediction – benedykcja – błogosławieństwo; benediciren – błogosławić; Benedicite – błogosławieństwo (modlitwa) przed posiłkiem
 • Beneficial-Erbe – spadkobierca, który otrzyma spadek tylko pod warunkiem przyjęcia go z dobrodziejstwem inwentarza
 • beneficium appelationis – prawo do odwołania do instancji zwierzchniej
 • beneficium deliberandi – czas na zastanowienie się czy przyjąć spadek (XIX w. – 6 tygodni)
 • Benefiz – beneficjum (kościelne) – urząd kościelny, beneficjum, dochody z urzędu
 • Benevolenz – benewolencja – przychylność, łaskawość
 • Benignität – dobroć, łagodność, życzliwość, przychylność; także – wierność, przyjaźń
 • Besitzung – posiadłość
 • Betise – głupota
 • bizarr – bizar – uparty, osobliwy
 • Blasphemie – blasfemia – bluźnierstwo
 • Blatt – karta; dziś: wykaz (dotyczy akt gruntowych)
 • Blattsammlung – dosł. zbiór kart; akta typowe dla sądownictwa (gdzie termin ten powstał), które w swoich regulacjach z 1934 r. rozróżniało akta stałe („feste Akten”) i właśnie „Blattsammlung”. Były to akta, które nie wymagały okładki, ani numeracji kart, jeśli zawierały 1-2 samodzielne pisma. W innym przypadku otrzymywały zwykłą osłonkę (etui), a jeśli miały być wysłane lub obejmowały więcej niż 10 pism wpływających (z konceptami mogło być 20), wówczas były zszywane. Nadal nosiły jednak nazwę „Blattsammlung”. Dopiero powyżej 50 pism otrzymywały okładkę i określenie „feste Akten”; zob. Papritz J., Archivwissenschaft, Bd. 1, Marburg 1998, s. 287.
 • blessiren – ranić; Blessirte – ranni; Blessur – rana
 • bona – dobra; bonis cediren – cedować dobra, przekazać dobra; bona fide – w dobrej wierze; bona vacantia – dobra opuszczone
 • bon-mot – żart
 • Bonne – kobieta zajmująca się opieką i wychowaniem dzieci (pomiędzy opiekunką, a guwernantką)
 • bon-ton – dobry ton, dobre wychowanie
 • Bordell – burdel – dom publiczny
 • borniren – ograniczać (kogoś), odgraniczać (teren); bornirter Kopf – bardzo głupi człowiek
 • Böschung – nasyp, skarpa (także jego zadaszenie)
 • Boullevard – bastion, wał; dziś – miejsce spacerowe w Paryżu (a także w innych miastach, np. w Hollywood)
 • bramarbasiren – przechwalać się; Bramarbas – chwalipięta, osoba która więcej obiecuje niż jest w stanie zrobić
 • Bravour – brawura – odwaga, dzielność; dziś – działanie nieprzemyślane, popisywanie się odwagą
 • brevi manu – z łac. – dosł. krótką ręką, czyli bez zbędnych formalności, zwykle odpowiedź umieszczano na tej samej karcie, która zawierała prośbę, wniosek
 • brillant – lśniący, połyskujący
 • brodiren – wyszywać
 • broschiren – broszurować – zszywać (arkusze papieru); Broschüre – broszura
 • Brouillon – brulion – pierwszy projekt pisma lub rysunku, koncept
 • Bulletin – biuletyn – pismo wydawane codzienne z informacjami
 • Bureau – 1. biuro – pomieszczenie registratury urzędu; wszelkie pomieszczenia urzędowe; cały urząd; 2. biurko – bardzo eleganckie biurko, z wieloma szufladami, półkami itp.

Litera C

 • Cabinetsordre – rozkaz gabinetowy – rozkaz pochodzący bezpośrednio od księcia (przez niego sygnowany), zwykle za pośrednictwem jego rady gabinetowej (ministrów, radców – kontrasygnata)
 • Cadaver – kadawer – zwłoki ludzkie lub zwierzęce (jeszcze nie w stanie rozkładu)
 • Cahier – kajet – zeszyt, notatnik
 • Calamitäten – nieszczęście, nędza, bieda
 • Calefaktor – kalefaktor – palacz, nadzorca; dawniej w szkole klasztornej był to ubogi uczeń, który w zamian za utrzymanie wykonywał prace porządkowe, palił w piecu itp.
 • calmiren – uciszyć, uspokoić; calmirende Mittel – środek przeciwbólowy, przeciwskurczowy
 • Campement – obóz polowy; campiren – mieszkać pod namiotami (wojsko)
 • candiren – kandyzować – konserwować; przesłodzić – jako forma konserwacji owoców przez wielokrotne smażenie w słodkim syropie
 • Canon – kanon; 1. reguła, zasada; 2. spis ksiąg kanonicznych; 3. roczne opłaty
 • Cap, Capo – 1. przedgórze; 2. przylądek
 • capable – zdolny, zręczny, pilny
 • Capacité – zdolność, uzdolnienie
 • capriciös – uparty, uporczywie
 • caressiren – karesować – pieścić, (też schlebiać)
 • Carga – kargo, cargo; pierwotnie – niewielki ładunek przenoszony np. przez muła, później jednostka objętości lub ciężaru w Hiszpanii, Meksyku; spis ładunku statku kupieckiego, z czasem – sam ladunek
 • Carmen – wiersz (wszelkiego rodzaju twórczość poetycka); pieśń, śpiew
 • causiren – spowodować; Causa – przyczyna, powód; causa litis (causa litigandi) – przyczyna sporu
 • caustisch – kaustyczne – żrące, palące; satyrycznie, oszczerczo
 • caute – przezornie, ostrożnie
 • Cautel – uwaga, przezorność, środki bezpieczeństwa
 • Cavent – poręczenie; caviren – poręczać (za kogoś, coś)
 • censiren – cenzurować – oceniać (czy nadaje się do opublicznienia); Censor – cenzor
 • cerniren – cernować – otoczyć bez formalnego oblężenia (wojsk.); obserwować, postrzegać
 • Circulation – cyrkulacja – obieg
 • circuliren lassen – puścić w obieg
 • Circular-Rescript – rozporządzenie okólne
 • Circumferenz – obwód
 • Circumspection – rozwaga, przezorność, ostrożność
 • cito – szybko, niezwłocznie; citissime – jak najszybciej
 • clariren – oclenie towarów załadowanych na statku
 • Clementinae, Klementinen – Klementyny – zbiór prawa kanonicznego – Corpus juris canonici
 • Clenodia – klejnoty – herby, znaki, clenodium; 1. klejnot, biżuteria – kosztowna rzecz, kunsztownie wykonana lub jej część; 2. klejnot w pełnym herbie; 3. drobne, uboczne części szlachtowanych zwierząt; 4. pożytki z niewielkiego ogródka (działkowego)
 • Coadjutor – koadiutor – prawnie ustanowiony następca wyższego duchownego (np. biskupa); także – pomocnik ordynariusza, biskup tytularny
 • Codicill – kodycyl
 • Cognat – kognat – krewny w lini żeńskiej lub męskiej (po matce lub ojcu)
 • coincidiren – koincydować – zbiegać się (jedno w drugie), nakładać się; koincydencja – zbieżność zdarzeń, zbieg okoliczności
 • Coitus – koitacja – kopulacja, akt płciowy
 • Collaterales – krewny w lini bocznej (rodzeństwo i dalsi krewni)
 • collationiren – kolacjonowanie – porównanie (np. odpisu z oryginałem)
 • Colli – wiązka, paczka, kawałki
 • colludiren – porozumienie w celu oszukania kogoś
 • Combattanten – kombatanci; kombatant – dosł. towarzysz broni; część wojska używana do działań zaczepnych (do walki), w odróżnieniu od Nichtcombattanten – lekarzy, taboru itd.
 • Comitat – towarzystwo
 • comitiren – towarzyszyć
 • Comminatio – groźba, zagrożenie; sub comminatione – pod groźbą
 • commissarius loci – komisarz, radca podatkowy (skarbowy); sprawował nadzór nad miastami akcyzowymi (nad magistratem, który mu bezpośrednio podlegał); stał na czele departamentu, na które dzieliły się Kamery (w Kamerze wrocławskiej w 1804 r. było ich 7, w głogowskiej – 3
 • Commission – 1. zlecenie; 2. zleceniobiorcy; 3. komisja; committiren – zlecać
 • Committent – zleceniodawca
 • Communio bonorum – wspólnota dóbr
 • Commun-Masse – wspólna masa upadłościowa
 • Comparatio – komparacja – porównanie; Comparatio literarum – porównanie charakteru pisma
 • Comparent – komparent – osoba, która stawiła się przed sądem, została wciągnięta do protokołu, strona w procesie lub umowie; komparycja – stawienie się przed sądem
 • Compensation – kompensacja – wzajemne zniesienie (równoważenie)
 • Complicen – współwinny, współsprawca
 • Complicität – współwina
 • Complott – spisek, zmowa; complottiren – spiskować
 • Comprehension – pojęcie
 • Comptant – gotówka
 • Comptoir, Conotr – pomieszczenie, w którym prowadzi się buchalterię (księgowość), czasem też kasę; Comptoirist, Contorist – buchalter
 • Computation – komputacja – obliczenia; computiren – dodawać, sumować, obliczać
 • Comtesse – komtesa – hrabina; używane szczególnie wobec niezamężnych
 • Conat – próba, wysiłek
 • concediren – przyznawać, pozwalać; Concession – koncesja, pozwolenie
 • Conception – 1. koncepcja, ujęcie, zredagowanie jakiegoś pisma; 2. poczęcie (dziecka lub powstanie idei); 3. pojęcie, przedstawienie
 • concerniren – dotyczyć
 • concertiren – uzgodnić, omówić; de concert – po ustaleniu
 • Concipient – koncypient – osoba sporządzająca koncept (projekt pisma), zwykle początkujący urzędnik, kancelista
 • concis – koncis – krótko, zwięźle; Concision – zwięzłość, lakoniczność
 • Concordie – konkordia – zgoda
 • concordiren – konkordować – zgadzać się; concordat cum originali – zgadza się z oryginałem (formuła uwierzytelniająca przy odpisach)
 • concurriren – konkurować; 1. zbiegać się (w jednym miejscu); 2. konkurować (ze sobą)
 • Concursus, Conkurs – spotkanie wierzycieli dłużnika; Concurs-Masse – majątek dłużnika (masa upadłościowa); Konkurs – upadłość
 • Concussion – wymuszenie korzyści groźbą niezgodną z prawem (zagrożenie życia, sfałszowany akt prawny itd.)
 • Condemnation – kondemnacja; 1. skazanie; 2. uznanie statku za niedatny do żeglugi
 • condemniren – skazywać, potępiać
 • Conditio – warunek; Conditionell – warunkowy; conditio sine qua non – warunek konieczny
 • Conditor – cukiernik
 • condoliren – składać kondolencje; Condolenz – kondolencje
 • Condominium – kondominium – współwłasność (zwykle kilku osób nad tym samym terytorium); Condominus – współwłaściciel
 • Conduct – kondukt – towarzyszenie, eskorta; Salvus conductus – list żelazny
 • Conducteur – konduktor – przewodnik, towarzysz, nadzorca
 • Conductio – wynajem, dzierżawa
 • Conduite – zachowanie, sprawowanie (sposób bycia, cechy charakteru)
 • Conduiteuliste – tabelaryczny wykaz umiejętności, zachowań, cech urzędnika, oficera, kandydata na określone stanowisko
 • Conduitenkarte – świadectwo moralności (zachowania się)
 • Confession – konfesja – wyznanie; confitiren – wyznawać (np. wiarę)
 • Confitent – konfident (ten, który komuś coś wyznaje, ujawnia; zob. też Confidenz); też – chrześniak; Confessa – wyznania
 • Confessionarius – spowiednik
 • Confidenz – konfidencja – poufałość, zaufanie; Confident – zaufany, bliski
 • confirmiren – konfirmować – potwierdzać; Confirmation – zatwierdzenie (np. na urząd)
 • Confluxus, Confluenz – zbieg; confluiren – zbiegać się
 • conform – takie same, jednakowe
 • Confort – wzmocnienie; confortiren – krzepić, pocieszać
 • Confrater, Confrator – konfrater; 1. towarzysz, kamrat; 2. członek bractwa
 • confudiren – konfudować; 1. gmatwać, pomieszać; 2. wprawiać w zakłopotanie
 • confuss – 1. zawiły, skomplikowany; 2. zakłopotany
 • Confusion – 1. zamieszanie; 2. konsternacja, zakłopotanie
 • confutiren – konfutować; 1. obalić, odeprzeć; 2. udowodnić; Confutatio – konfutacja, odparcie
 • congruiren – pokrywać się, równoważyć, porozumieć, uzgadniać; Congruenz – równoważenie, zgodność
 • conjugal – małżeński; Conjugium – małżeństwo
 • conjungiren – łączyć się, jednoczyć, sprzysiężać; Conjurant, Conjurat – sprzysiężony (np. spiskowiec)
 • Connaissance – 1. znajomość; 2. wiedza; 3. rodzaj tropu (odcisk kończyn) jelenia odbiegający od normy
 • conniviren – pobłażać; Connivenz – wyrozumiałość
 • Connossement – konosament – morski list przewozowy
 • Connotations-Termin – termin na zgłoszenie wszelkich wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
 • Connubium – 1. zawarcie małżeństwa; 2. prawo (zdolność) poślubienia kogoś
 • Consanguinetät – związek krwi, niem. Blutsfreunschaft
 • conscribiren – konskrybować – dokonać zaciągu do wojska, zapisać; Conscription – konskrypcja – zaciąg, pobór, zapisanie (też: Musterung, mustern)
 • consertiren – zgadzać się; Consens – zezwolenie, zgoda
 • consideriren – konsyderować; 1. rozważać; 2. poważać
 • considerable – znaczne, poważne
 • consigniren – konsygnować; ogólnie – oznaczyć, zapisać; 1. przekazać za pokwitowaniem; 2. złożyć jakąś kwotę (sumę); 3. wyznaczyć wojsku miejsce postoju
 • consistent – spoisty, zwarty, trwały, lepki; Consistenz (konsystencja) – spoistość
 • Consistorium – konsystorz; 1. dawn. w Kościele katolickim – kuria biskupia; 2. w Kościele ewangelickim – najwyższa władza administracyjna i sądowa
 • Consolation – konsolacja – pociecha, otucha, też – poczęstunek po pogrzebie (stypa)
 • Consorten – towarzysze, wspólnicy, współoskarżyciele lub współwinni
 • Consortium – wspólnota, spółdzielnia, także – małżeństwo
 • conspiriren – konspirować, spiskować
 • constatiren – konstatować, ustalić fakty, potwierdzić, zatwierdzić
 • constituiren – konstytuować, kształtować, określać, ustalać
 • Consul – konsul; 1. burmistrz, członek zarządu rady; 2. agent handlowy
 • Consulent – doradca, radca prawny, adwokat
 • consuliren – pytać o radę
 • consultation, consultatio – omówić, debatować, rozważyć, poradzić
 • Consultator – konsultator – pytający o radę
 • consultiren – omówić
 • consumiren – konsumować; 1. zakończyć, dokonać, spełnić, – od Consummation – dokonanie, spełnienie; 2. spożyć, – od Consumtion, Consumo – zużycie, zaspokojenie ostateczne
 • Consumtibilien – rzeczy, towar przeznaczony do spożycia, wykorzystania (dobra konsumpcyjne)
 • Contagion – zarażenie, epidemia; contagiös – zaraźliwy
 • Contant, per contant – gotówka, gotówkowo; contante Zahlung – zapłacić w gotówce
 • content – kontent – usatysfakcjonowany; contentiren – zaspokoić
 • Contenta – treść (książki, listu itp.)
 • contestiren – kontestować – toczyć spór, kwestionować; poświadczyć przez świadków (lub inny dowód), odpowiadać na skargę
 • Contestation – spór
 • contestabel – sporny
 • Context – kontekst – treść (książki, listu); w dyplomatyce – jedna z części dokumentu (okoliczności wystawienia)
 • Contrabuch – księga z wpisami kontrolera księgowego (buchaltera); także – Gegenbuch
 • Contradiction, Contradition – kontradykcja – protest, sprzeciw; Contradiktorisches Verfahren – postępowanie umożliwiające wypowiedzenie się obydwu stronom
 • contrahiren – kontraktować – zawierać umowę, negocjować; Contrahent – zawierający kontrakt, negocjator
 • contraponieren, kontraponieren – sprzeciwiać się, oponować; zestawić (np. dane w bilansie)
 • contrasigniren – kontrasygnować – złożenie drugiego podpisu dla uprawomocnienia pisma (dokumentu, aktu)
 • contraveniren, controveniren – naruszać (przepisy)
 • Contravenienz – wykroczenie, przekroczenie przepisów
 • Contrefait, Conterfei – wizerunek, odwzorowanie, obraz, kopia (mimetyczne – naśladujące), portret osoby; conterfeien – odwzorować, portretować; Conterfaitmünzen – moneta z wizerunkiem np. księcia
 • Contumacia – 1. niestawienie się na wezwanie sądu; 2. kwarantanna
 • conveniren – pasować (być znośnym), porozumieć się
 • Convivium – uczta, biesiada
 • convociren – konwokować – zwoływać, wzywać; Convocation – wezwanie (np. wierzycieli w postępowaniu upadłościowym)
 • Convolut – wiązka, paczka (związana razem wiązka pism), zwój pism
 • Copialien – opłaty za odpisy
 • copiös – liczne
 • Copulation – małżeństwo, ślub, zawarcie małżeństwa
 • copuliren – zawierać małżeństwo (poślubiać, wychodzić za mąż)
 • Correferent, Korreferent – koreferent – referent wspomagający, kontrolujący
 • correus (Correa) – współwinny (współwinna); correal – być współwinnym
 • Courant – 1. bieżące, obiegowe (np. czasopismo, moneta); 2. gruba moneta srebrna
 • Courtage – kurtaż – prowizja maklerska
 • couvertiren – zamykać, wkładać; Couvert – koperta
 • Crimen – przestępstwo, zbrodnia
 • Criminalist – kryminalistyk – znawca, nauczyciel prawa karnego
 • Cultus – kult, zwyczaje (obrzędy) religijne
 • Curator – kurator
 • Curialien – formalności, tytulacja, zasady postępowania w urzędzie, sądzie
 • Curialsystem, Curial-Stil – system kurialny, styl kurialny – system konstruowania pism w kancelarii (styl charakterystyczny dla danej kancelarii), stosowanie tytulacji w pismach
 • Curie, Curia – kuria – dwór, ratusz, kapituła, dwór papieski lub biskupi, część zgromadzenia głosujących (np. sejmu śląskiego w czasach habsburskich)
 • cursorisch – pobieżnie; w czytaniu tekstów w obcym języku tłumaczenie tylko z kontekstu (bez szczegółowego tłumaczenia poszczególnych słów); odwrotność tostatarisch – wolniej, krok po kroku, tłumacząc i wyjaśniając każdy element
 • Cursus – kurs (kurs nauki, studiów)
 • Custos – kustosz – strażnik; zwierzchnik (biblioteki, muzeum)
 • czal – miara, liczba (dziś – Zahl)
 • czinse, Zinse – czynsze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *